Woonplaatsbeginsel

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kosten van pleegzorg. Om te bepalen welke gemeente de kosten moet betalen, geldt als hoofdregel dat een minderjarige de woonplaats heeft van degene met het ouderlijk gezag. Als er sprake is van een pleegzorgplaatsing in het vrijwillig kader of een ondertoezichtstelling, betekent dit dat de gemeente waar de ouders met gezag wonen verantwoordelijk is. Wanneer beide ouders het gezag hebben, maar in verschillende gemeenten wonen, dan is de gemeente van de ouder waar het kind als laatst gewoond heeft verantwoordelijk.

Een uitzondering op deze hoofdregel is als een pleegkind een voogd van een gecertificeerde instelling heeft of als er sprake is van pleegoudervoogdij. In deze gevallen is de gemeente waar de pleegouders (dus pleegkind) wonen verantwoordelijk voor de kosten van pleegzorg.

Wanneer een meerderjarig pleegkind gebruikt maakt van verlengde pleegzorg, dan is de gemeente waar de jeugdige woont verantwoordelijk voor de kosten van pleegzorg.

Inschrijven van pleegkind

Wanneer een pleegkind in je gezin komt wonen, ben je als pleegouder verplicht dit binnen vijf dagen door te geven aan de gemeente. Ook de gecertificeerde instelling geeft aan de gemeente door dat een pleegkind is verhuisd. In de meeste gemeenten kun je de inschrijving van je pleegkind online regelen. Als dit niet het geval is kun je al pleegouder terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente waarin je woont.

Kosten en vergoedingen

Aan pleegouder-zijn zit ook een financiële kant. Alles wat hier mee te maken heeft kun je hieronder lezen.

Pleegvergoeding

Als pleegouder ontvang je een vergoeding: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat landelijk bepaald is en bedoeld is voor kosten die je maakt voor je pleegkind. Hierbij kun je denken aan eten en drinken, kleding, verzorging, sport(club) en zakgeld. De pleegzorgaanbieder betaalt de pleegvergoeding aan de pleegouder uit.

Bijzondere pleegzorgkosten

Soms krijg je als pleegouder te maken met kosten die je niet hoeft of kunt betalen van de pleegvergoeding. Als aanvulling op de pleegvergoeding is er de regeling bijzondere pleegzorgkosten. Dit geld kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van het fiets of volgen van zwemlessen. De bijzondere pleegzorgkosten zijn in deze regiogemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) vastgesteld op maximaal 1500 euro per jaar. Voor informatie over (wat valt onder) de bijzondere pleegzorgkosten of het indienen van een declaratie, kun je terecht bij je pleegzorgaanbieder.

Let op: de pleegvergoeding en bijzondere pleegzorgkosten geldt  alleen voor diegene waarbij de voogdij in één van deze regiogemeenten ligt. Wanneer dit niet het geval is, ligt het anders. Wil je weten wat dan van toepassing is, kun je navraag doen bij je pleegzorgbegeleider of de pleegzorgaanbieder.

Kinderbijslag

Als pleegouder kun je kinderbijslag voor het pleegkind ontvangen als voldaan is aan alle drie de volgende voorwaarden:

  • Niemand anders ontvangt kinderbijslag voor het kind;
  • De pleegouder betaalt de kosten voor het kind en ontvangt géén pleegvergoeding;
  • Het kind woont bij de pleegouder in huis en de pleegouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvoeding en verzorging.

De meeste pleegouders hebben een pleegcontract afgesloten met een pleegzorgaanbieder en ontvangen een pleegvergoeding. Hierdoor hebben zij dus geen recht op kinderbijslag. Vervalt de pleegvergoeding en is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan heeft de pleegouder wel recht op kinderbijslag. Kinderbijslag kan worden aangevraagd bij de  .

Kinderopvang toeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Pleegouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je werkt, volgt een traject naar werk of doet een opleiding;
  • Je hebt een contract afgesloten met de kinderopvang;
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang;
  • Je ontvangt een pleegvergoeding, kinderbijslag of onderhoudt het kind in belangrijke mate;
  • Je pleegkind gaat naar een geregistreerde kinderopvang;
  • Je pleegkind staat ingeschreven op jouw adres;
  • Je pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

Als je pleegkind naar de peuterspeelzaal gaat en deze is geregistreerd als kinderopvang, kun je ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Aansprakelijkheid

Wie er aansprakelijk is voor de schade die een pleegkind veroorzaakt, is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. Wanneer het kind jonger dan 14 jaar is, is degene met ouderlijk zag of de voogdij aansprakelijk voor de schade.  Ook wanneer een kind 14 of 15 jaar is, is de degene met ouderlijk gezag of de voogd aansprakelijk. Echter, als je het de ouder of voogd niet kan aanrekenen dat zij het gedrag van het kind niet konden voorkomen, is het pleegkind van 14 of 15 jaar zelf verantwoordelijk. Pleegkinderen van 16 en 17 jaar zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij maken.